Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb Aurem

Na hlavní stránku Aurem.cz

1. Smluvní strany

1. Poskytovatel:(úprava dne 15.4.2009)

Sdružení fyzických osob "Aurem", sídlem Střední novosadská 14, Olomouc, skládající se z
Jakub Bittner, Střední novosadská 14, Olomouc, IČ 74391615

Ing. Marek Aufart, Jílová 531/6, Olomouc, IČ 74391623 (změna bydliště  

22.5.2014)

2. Klient:

Fyzická nebo právnická osoba, která elektronicky nebo jiným způsobem provedla objednání některé z našich služeb.

2. Definice pojmů

1. Server je jedno nebo více technických zařízení poskytovatele, na kterých poskytuje služby klientů.
2. Služba je služba poskytovatele zákazníkovi dle našich platných ceníků a technických parametrů jednotlivých služeb.
3. Neovlivnitelné okolnosti jsou případy, kdy jsou přerušeny naše služby z příčin, které přímo nemůžeme ovlivnit, tedy například dlouhodobější výpadky elektřiny, přírodní katastrofy (povodně, údery blesků ... ), války a podobně. A také výpadky způsobené naším poskytovatelem připojení k internetu a úmístění serveru (tzv. serverhousing).
4. Zvláštní okolnosti jsou nepříznivé okolnosti, které mohou vzniknout při poskytování služeb na našich serverech, zamezující plnému (zaplacenému) využití poskytovaných služeb klientem. Například závada hardwaru nebo softwaru na našich serverech.

3. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy jsou služby poskytované na stránkách Aurem.cz. Služby se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, pokud není dohodnuto jinak.

4. Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovel se zavazuje

1. umožnit klientovi přístup ke službám v nejkratším možném čase od provedení registrace a platby za službu
2. udržovat služby v přístupném a funkčním stavu, pokud tomu nebudou bránit neovlivnitelné nebo zvláštní okolnosti
3. neposkytovat informace o našich klientech třetím stranám s vyjímkou našich partnerů (například při registraci domén) a orgánů činných v trestním řízení

2. Poskytovatel má právo

1. uchovávat data klientů na našich serverech, v případě záloh i mimo ně, přičemž udělá maximum pro jejich ochranu před neoprávněným přístupem
2. omezit, případně jinak technicky zamezit, používání prostředků (zejména php skriptů) klienta, které nadměrně zatěžují naše servery, omezují jiné služby serveru nebo provádí jinou činnost, kterou poskytovatel vyhodnotí jako nebezpečnou, klient toto rozhodnutí musí respektovat
3. zamezit používání služeb (včetně přístupu do administrace) v případě, že klient nezaplatil za služby
4. smazat data klienta, který využívá naše služby déle než 10 dní aniž by zaplatil

5. Práva a povinnosti klienta

1. Klient se zavazuje že :

1. bude včas platit za poskytované služby
2. bude používat naše služby pouze v rozsahu v jakém je má zaplacené
3. nebude používat naše služby k páchání trestné činnosti dle zákonů v České republice platných (například neoprávněné šíření audiovizuálních děl, šíření spamu, šíření dětské pornografie apod.)
4. nebude používat naše služby v rozporu s dobrými mravy, zákony platnými v České republice, případně mezinárodními dohodami ke kterým se Česká republika zavázala
5. nebude používat prostředky (zejména PHP skripty a skripty využívající databázi), které mohou ohrozit, omezit, popřípadě mít i jiný negativní vliv na naše servery
6. nebude jednat tak, aby svým jednáním omezil bezpečnost našich serverů (například poskytnutím jeho přihlašovacích údajů třetím stranám)
7. bude se řídit pokyny a návody na správu jeho účtu, které mu poskytovatel dá k dispozici (samozřejmě v českém jazyce)
8. bude spolupracovat při převodu domén, případně jiných činnostech, kdy je to pro provedení dané činnosti nezbytné

2. Klient má nárok na:

1. využívání našich služeb, jím zaplacených, pokud tomu nebrání neovlivnitelné okolnosti nebo zvláštní okolnosti
2. vypovězení smlouvy dle bodu 6.4

6. Obecná ustanovení

1. Klient nemá nárok na náhradu škody, která by mu vznikla nedostupností našich služeb, ztrátou dat (i přes naše zálohy), popřípadě i jinak v souvislosti s používáním našich služeb.
2. Pokud není dohodnuto jinak, poskytuje se služba na dobu zaplacenou klientem a to může být 6 nebo 12 měsíců.
3. Za začátek poskytování hostingových služeb se považuje den, ve kterém byla služba uvedena do provozu a klientovi byly zaslány přihlašovací údaje do administrace poskytnuté služby.
4. Klient i poskytovatel může smlouvu předčasně jednostraně vypovědět s výpovědní lhůtou 1 kalendářní měsíc, klientovi je potom vrácena částka za počet měsíců (pouze celých kalendářních měsíců), zbývající do konce jím zaplacené doby od uplynutí výpovědní lhůty. Částka je vrácena stejným způsobem, jakým ji klient zaplatil (převodem na účet / hotově).
5. Předčasně vypovědět nelze registraci domény, ta je registrována na nejméně jeden rok dopředu. Pokud se poskytovatel a klient nedohodnou jinak a pokud klient ještě není držitelem domény, je v případě výpovědi podána žádost o změnu držitele domény a je potvrzena naší stranou, tím je doména považována za předanou, klientovo případné nepotvrzení změny domény na něj je jeho problém.
6. Dostupnost služeb je na serveru. Poskytovatel nemůže ovlivnit ani nenese žádnou odpovědnost za cestu kterou jsou data mezi jeho servery a klientem přenášena (například blokování portu 25/tcp od ISP klienta apod., je klientovou záležitostí). Rovněž nastavení klientských programů pro práci se službami je klientovou záležitostí.
7. V případě registrace domény klient souhlasí s předáním jeho údajů nezbytných k registraci domény registrátorovi a souhlasí s podmínkami registrace domén uvedených na stránkách Active 24 (www.active24.cz) případně stránkách správců domén.
8. Klient souhlasí s nešifrovaným přenosem dat, která zadal při registraci, výzev k platbě a jiných dokladů. Rovněž souhlasí s jeho kontaktováním přes kontakty, které uvedl při registraci (email, telefon, pošta), v souvislosti se službami Aurem.
9. Poskytovat může vypovědět klientovi služby z důvodů hrubého porušení těchto VOP (zejména body 4.2.2 a 5.1.6) a to okamžitě a bez náhrady.
10. Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky Poskytovatelem po objednání, případně zaplacení, služby klientem.
11. Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel bude zasílat jako doklad o platbě/fakturu elektronickou poštou na email, který uvedl při registraci ve formátu PDF. V případě, že Klient bude požadovat doklad v papírové podobě, požádá o něj Poskytovatele, který mu jej zašle.
12. V případě nejasnosti nebo situace, která není popsána v těchto podmínkách, požádá klient poskytovatele o doplnění případně upřesnění.
13. Klient souhlasí s těmito podmínkami (Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb Aurem).

7. Závěrečná ustanovení:

1. Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb nabývají platnosti dne 13. srpna 2008 a nahrazují VOP platné od 5. března 2007.
2. Tyto podmínky mohou být poskytovatelem upravovány, informace o změnách VOP budou zobrazeny na stránkách Aurem.cz.
3. Při vydání nových VOP se mohou klienti vyjádřit, že chtějí pokračovat dle podmínek platných v době objednání služby, pokud tak do 14 dnů od vydání nových VOP neučiní, přechází na nové VOP.
4. Součástí těchto podmínek je technická specifikace služeb.